Regulamin dla Partnerów


REGULAMIN DLA PARTNERÓW (SKLEPÓW) W SERWISIE INTERNETOWYM STIMAGO.PL

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób funkcjonowania Programu Partnerskiego.

 2. Program Partnerski został utworzony i jest prowadzony przez Tomasza Siarkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą S4 Tomasz Siarkiewicz pod adresem ul. Dąbska 70, 70-786 Szczecin, zwanego dalej Organizatorem.

 3. Program Partnerski polega na tworzeniu na stronach internetowych Serwisu działającego pod adresem stimago.pl Sklepów Partnerów, prezentowaniu w nich Produktów według wzorów i projektów Partnera lub według wzorów i projektów Organizatora, a także realizowania przez Organizatora Zamówień na Produkty.

 4. Z tytułu realizowanych przez Organizatora Zamówień na Produkty prezentowane w Sklepach Partnerów, Partnerzy otrzymują Wynagrodzenie na zasadach i w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

 5. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@stimago.pl oraz telefonicznie.

 6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Organizatora w witrynie internetowej https://stimago.pl/, w sposób umożliwiający Partnerom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Organizator.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Serwisu stimago.pl, dostępnego na stronie: stimago.pl, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu stimago.pl, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

§2 DEFINICJE

Pojęcia zapisane dużą literą mają znaczenia nadane im w Regulaminie Serwisu stimago.pl., natomiast pojęcia określone poniżej mają następujące znaczenie:

Organizator – Tomasz Siarkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą S4 Tomasz Siarkiewicz pod adresem ul. Dąbska 70, 70-786 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 9551880415, REGON: 321385394;

Serwis Internetowy/Serwis - serwis internetowy dostępny w domenie https://stimago.pl/, którego właścicielem i administratorem jest Organizator, w ramach którego Partnerzy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Organizatora, a w szczególności zakładać i prowadzić Sklep Partnera, przeglądać informacje dostępne w Serwisie, a także korzystać z innych Usług;

Partner – Użytkownik, który przystąpił do Programu Partnerskiego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; Partnerem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych w zakresie w jakim może samodzielnie zaciągać zobowiązania i nabywać prawa;

Sklep Partnera - przydzielona danemu Partnerowi część Serwisu umożliwiająca prezentowanie pod własną nazwą wzorów i projektów Produktów Partnera lub wzorów i projektów Produktów Organizatora, których po dokonaniu Zamówienia przez Klienta produkcja należy do Organizatora;

Program Partnerski - współpraca pomiędzy Organizatorem a Partnerem polegająca na umożliwieniu Partnerowi prezentowania Produktów w utworzonym w Serwisie Sklepie Partnera, w celu dokonania Zamówienia przez Klienta Produktu wyprodukowanego przez Organizatora na podstawie wzorów lub projektów Partnera lub wzorów i projektów Organizatora, pozwalającego na osiąganie przez Partnera Wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Konto - przydzielona danemu Partnerowi część Serwisu Internetowego Organizatora, za pomocą którego Partner może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;

Klient - Użytkownik, który dokonał Zamówienia Produktu, prezentowanego w Sklepie Partnera i wyprodukowanego przez Organizatora;

Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Partnera Konta w Serwisie Internetowym, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora na stronie Serwisu Internetowego;

Wynagrodzenie – kwota stanowiąca procent od wartości netto dokonanego przez Klienta zakupu Produktu wyświetlanego w Sklepie Partnera i wyprodukowanego przez Organizatora, której wysokość jest każdorazowo ustalana przez Partnera na zasadach określonych w Regulaminie;

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.);

Umowa - umowa zawarta drogą elektroniczną pomiędzy Organizatorem a Partnerem;

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, mające za przedmiot Produkt wyświetlany w Sklepie Partnera i wyprodukowany przez Organizatora;

Produkt – towary prezentowane w Sklepie Partnera, wyprodukowane przez Organizatora;

Regulamin – niniejszy dokument.

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA PARTNERA

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Partner następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. Komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,

  2. Dostęp do poczty elektronicznej,

  3. Przeglądarka internetowa,

  4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Korzystanie ze Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Partnera, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.

 2. Partner zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
   w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Organizatora,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. Zabronione jest korzystanie przez Partnerów z Serwisu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Organizatora.

§4. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY

 1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Zamieszczone na stronie Serwisu Internetowego informacje o możliwości i sposobie przystąpienia do Programu Partnerskiego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Przedmiotem Umowy jest umożliwienie Partnerowi założenia Sklepu Partnera i wyświetlania w nim Produktów według własnych wzorów i projektów lub według wzorów i projektów Organizatora.

 4. W celu założenia Sklepu Partnera Użytkownik musi założyć Konto i kierować się instrukcjami podanymi na stronie internetowej. Użytkownik dokonuje czynności wyświetlanych na stronie Serwisu.

 5. Z chwilą uzupełnienia danych Użytkownika zarejestrowanego i wybrania opcji ,,Zapisz” dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Organizatorem, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Programu Partnerskiego na zasadach określonych w Regulaminie.

 6. Zakładając Konto oraz Sklep Partnera należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, wszelkich czynności w ramach Serwisu Organizatora mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

 7. Użytkownik, który ukończył 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych może dokonywać czynności o których mowa powyżej, wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 8. Podmiot dokonujący czynności wskazanych w ust. 4 i 5 powyżej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dane podane podczas Rejestracji są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich oraz oświadcza, że dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i Usług świadczonych w tym zakresie.

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI PARTNERA

 1. Partner może umieścić w Sklepie swoje logo lub zdjęcie oraz opis Sklepu pod warunkiem, że nie naruszają one postanowień Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

 2. Partner może wyświetlać w Sklepie Produkty własnego projektu i wzoru lub Produkty wzoru i projektu Organizatora.

 3. Własny projekt Produktu Sprzedawca tworzy przy użyciu narzędzi dostępnych na stronie Serwisu.

 4. Produkcja, zawieranie Umów sprzedaży z Klientami, przygotowanie i wysyłka Produktów należy do Usługodawcy. Partner ustala ilość oraz rodzaj dostępnych w Sklepie Produktów oraz wysokość Wynagrodzenia jaką otrzymuje ze sprzedaży Produktu. Wynagrodzenie jest doliczane do cen podstawowych Produktów, które są wyświetlane w opisach Produktów na stronach Sklepu Partnera.

 5. Zakazane jest prezentowanie przez Partnera Produktów, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiące czyny nieuczciwej konkurencji. Produkty nie mogą w szczególności:

 1. naruszać godności ludzkiej;

 2. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

 3. zawierać treści pornograficznych;

 4. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

 5. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

 6. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

 1. Partner zobowiązany jest do stosowania wytycznych dotyczących grafiki, zdjęć, kompozycji i haseł wskazanych przez Organizatora. Po zgłoszeniu przez Organizatora zastrzeżeń dotyczących wyświetlanych w Sklepie Produktów, Partner ma obowiązek zastosować się do wytycznych pod rygorem zakończenia współpracy i zapłaty kary umownej w wysokości 250 złoty.

§6 PRAWA WŁASNOŚĆI INTELEKTUALNEJ

 1. Partner udostępnia Organizatorowi wzory i projekty Produktów w celu realizacji Zamówień.

 2. Partner oświadcza, że projekty i wzory Produktów wykonał osobiście i przysługują mu do nich wyłączne i nieograniczone prawa autorskie (osobiste i majątkowe).

 3. Partner, z chwilą umieszczenia w Sklepie Partnera Produktu określonego projektu lub wzoru, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji z prawem sublicencji na korzystanie z wzorów i projektów Produktu przez Organizatora we wszelkich formach i zakresach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy na czas jej trwania, w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  1. wyprodukowania i sprzedaży Produktów,

  2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego,

  3. eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,

  4. wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,

  5. wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,

  6. najem egzemplarzy,

  7. użyczenie egzemplarzy,

  8. publiczne wyświetlenie,

  9. publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie),

  10. wprowadzania do obrotu,

  11. tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany,

  12. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, zmian, modyfikacji.

 1. Partner upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do projektu lub wzoru Produktu w ramach Programu Partnerskiego na czas trwania Umowy, a w szczególności do:

 1. decydowania o sposobie oznaczania Produktu;

 2. decydowania o udostępnieniu Produktu w Serwisie Organizatora;

 3. decydowania o wycofaniu Produktu;

 4. decydowania o korzystaniu z Produktu zgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem;

 5. wykonywania praw zależnych, w tym dokonywania zmian, modyfikacji i opracować wzorów i projektów Produktów

 1. Przystępując do Programu Partner zapewnia, że tylko on dysponuje prawami autorskimi do stworzonego przez siebie projektu i wzoru Produktu, że przez jego Produkt nie zostaną naruszone prawa osób trzecich, że Produkt jego wzoru i projektu nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz że jest on w pełni uprawniony do udzielenia licencji Organizatorowi, o której mowa powyżej.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zablokowania oraz usunięcia Produktu projektu i wzoru Partnera ze Sklepu Partnera/Serwisu Internetowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

 3. Organizator jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do rozpowszechniania Produktu według wzoru i projektu Partnera.

 4. Partner zobowiązuje się do niewykonywania nadzoru autorskiego, o którym mowa w art. 60 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. z późn. zm.).

§7 WYNAGRODZENIE

 1. Partner będzie otrzymywał Wynagrodzenie obliczone według zasad określonych poniżej.

 2. Zakup przez Klienta Produktu wyświetlanego w Sklepie Partnera wyprodukowanego przez Organizatora powoduje naliczanie Wynagrodzenia.

 3. Partner ustala wysokość Wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu sprzedaży każdego Produktu wyświetlanego w Sklepie Partnera poprzez ustawienie prowizji doliczanej do ceny Produktu, wypełniając odpowiednie pole w Koncie Partnera.

 4. Partnerowi przysługuje Wynagrodzenie po miesiącu kalendarzowym, w którym wystąpiła sprzedaż Produktu,  po uzyskaniu salda na Koncie w wysokości minimum 250 zł.

 5. Wynagrodzenie Partnera obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na wszystkich polach eksploatacji.

 6. Partner może zawnioskować o wypłatę środków w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 4 powyżej.

 7. Partner może dysponować środkami z tytułu Wynagrodzenia jedynie poprzez wypłatę lub dokonanie Płatności za Zamówienie w Serwisie.

 8. Aby Organizator dokonał wypłaty Wynagrodzenia, Partner zobowiązany jest zgłosić wniosek o wypłatę środków.

 9. Organizator rozpatrzy wniosek w ciągu 14 dni od chwili otrzymania wniosku. Organizator może odmówić wypłaty Wynagrodzenia, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie złamania niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa przez Partnera.

 10. Wynagrodzenie należne Partnerowi jest wypłacane po pozytywnej weryfikacji wniosku Partnera w terminie 14 dni od otrzymania rachunku lub faktury VAT. Za dzień wypłaty Wynagrodzenia uznaje się dzień zlecenia zapłaty.

 11. Wynagrodzenie należne Partnerom będącym płatnikami podatku VAT wypłacane jest na podstawie faktur VAT przekazywanych przez Partnera Organizatorowi, a w przypadku Partnerów, niebędących płatnikami podatku VAT wypłacane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym na podstawie wystawianych przez Partnerów rachunków przekazywanych Organizatorowi. Faktury VAT oraz rachunki są wystawiane i przekazywane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Organizatora.

 12. Wszyscy Partnerzy, będący czynnymi podatnikami VAT podatku od towarów i usług, do wartości faktury, doliczają kwotę podatku VAT, wyliczoną według obowiązującej stawki tego podatku.

 13. Płatność następuje na numer rachunku bankowego wskazany przez Partnera.

 14. W przypadku Partnerów - osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, Organizator pomniejsza wysokość wypłacanego Wynagrodzenia o podatek VAT oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które odprowadza w imieniu Partnerów.

 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach Programu Partnerskiego, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Partner zobowiązany jest bezzwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości związane ze Sklepem Partnera na wezwanie Organizatora.

 2. Partner ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane naruszeniem postanowień Umowy i Regulaminu. Organizatorowi przysługuje prawo obciążenia Partnera ewentualnymi kosztami postępowań sądowych i innych sankcji, które Organizator poniósł wskutek niezgodnej z Regulaminem, Umową lub prawem działalności Partnera.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Partnera związane z udziałem w Programie Partnerskim, ani za szkody doznane przez Partnera bezpośrednio lub pośrednio związane z udziałem w Programie Partnerskim (w szczególności za utratę potencjalnych zysków przez Partnera).

§9 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn, za dwutygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Organizatora bądź Partnera przed jego upływem.

 2. W przypadku Partnera biorącego udział w Programie Partnerskim posiadając więcej niż jeden Sklep Partnera, wypowiedzenie Umowy dotyczy udziału w Programie Partnerskim w zakresie wszystkich Sklepów Partnera, chyba że z treści wypowiedzenie jednoznacznie wynika co innego.

 3. W przypadku naruszenia przez Partnera Regulaminu lub Organizator może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 4. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, Partner zachowuje prawo do Wynagrodzenia, chyba że co innego wynika z zapisów w niniejszym Regulaminie lub Umowa została rozwiązana w trybie natychmiastowym przez Organizatora. Sklep Partnera zostanie usunięty z Programu Partnerskiego po zrealizowaniu wszystkich Zamówień.

§10 DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Partnera dane osobowe Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z poniższymi punktami.

 2. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Organizator. Organizator jest uprawniony do samodzielnego przetwarzania danych osobowych Partnerów w związku ze świadczoną Usługą, a także w celu archiwizacji i celach marketingowych dotyczących Usług świadczonych przez Organizatora.

 3. Organizator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Organizatorowi, a dotyczących Partnerów.

 4. Organizator  z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, a w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpieczające dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 5. Organizator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych osób korzystających z Usługi.

 6. Podstawą przechowywania i przetwarzania danych osobowych jest zgoda Partnerów oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Usług świadczonych przez Organizatora.

 7. Ponadto Organizator  stale monitoruje proces przetwarzania danych osobowych ograniczając do nich dostęp poprzez udzielenie stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonania Usługi.

 8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

 9. Partner w momencie przekazania swoich danych osobowych przestaje być użytkownikiem anonimowym.

 10. Partner podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na zbieranie i używanie ich przez Organizatora  w sposób opisany w niniejszym Paragrafie Regulaminu, w szczególności w celu świadczenia Usług przez Organizatora, jak również w celach marketingowych związanych z działalnością Organizatora.

 11. Partner ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Organizatora z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Organizatora. Organizator może odmówić usunięcia danych, jeżeli Partner swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Partnera.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Partnerem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.

 2. Prawem właściwym dla wykonania niniejszej Umowy/Regulaminu jest prawo polskie, a treść tych dokumentów powinna być interpretowana zgodnie z nim.

 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w dowolnym czasie. O wszelkich zmianach każdy Partner zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

 4. Partner zobowiązany jest na bieżąco kontrolować zmiany Regulaminu i zapoznawać się z nimi.

 5. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu w terminie 14 dni od dnia ich opublikowania należy poinformować o tym fakcie Organizatora.

 6. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ust. 5 powyżej uznaje się, że Partner zaakceptował nowy Regulamin w całości.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia Programu Partnerskiego w całości bez konieczności podawania przyczyny.

 

Zapisz się do newslettera i odbierz 5% rabatu
Korzystanie ze strony internetowej marki Stimago oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Niektóre z nich mogą być już zapisane w folderze Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies Akceptuję